Het Platform van Voedselbank tot Voorbede

Dit interkerkelijk platform is een netwerkorganisatie gericht op verbinding, inspiratie en participatie. Bijvoorbeeld om samen in de wijk aan de slag gaan op het terrein van geloof, relatie en omzien naar elkaar. Dit platform etaleert, informeert en verbindt zowel spirituele- als meer maatschappelijk gerichte activiteiten naar alle burgers van Houten. Naast een eigen site zijn er regelmatig bijeenkomsten met wethouders  en vertegenwoordigers van organisaties en kerken voor afstemming, samenwerking en terugkoppeling.
Op deze website  proberen we zoveel mogelijk activiteiten en nieuwtjes van de partners van het platform te laten zien.

Onze droom

Hoe kunnen we in deze tijd gemeente van Jezus Christus zijn in Houten. Kunnen we dat nog ieder apart, zonder elkaar daar in te betrekken?

Nee, op dat tal van terreinen hebben we inmiddels ontdekt dat het een aantoonbare meerwaarde heeft, als we samen noden en behoeften in Houten oppakken. Denk hierbij aan de kerstpakkettenactie, Agathos, St. Present en Pastoraal café.

Wij staan nu aan de vooravond van een periode dat er van diverse kanten een beroep op ons gedaan wordt o.a. vanuit de burgerlijke gemeente, B&W, college en gemeenteraad. Want kerken staan in hun ogen voor: gemeenschap, omzien naar elkaar, maatschappelijke betrokkenheid, participatie en zingeving.

Zowel onze ambtsdragers, diaconieën als de ambtenaren op het gemeentehuis hebben dikwijls dezelfde zorgen en belangen: uitreiken naar en omgaan met mensen in nood, met schuldproblemen, echtscheiding, huiselijke geweld, werkloosheid, jeugdzorg, depressie, of eenzaamheid.

Een tweede ontdekking is dat naast gemeenschappelijkheid de kerken ook eigen bedieningen hebben die ontbreken in de ander en omgekeerd, zonder dat we daar goed van op de hoogte zijn, terwijl er wel behoefte is aan participatie van buiten de eigen kerkelijke kring.

Daarom lijkt het ons goed en belangrijk, dat wij ernaar streven elkaar op zijn minst te leren kennen en informeren, vanuit het geloof dat de Heilige Geest deze ontmoetingen gebruiken wil voor nieuwe initiatieven onder het motto: van voorbede tot voedselbank!

Een derde ontdekking is dat het heilzaam is voor de vitaliteit van het eigen gemeenteleven als gemeenteleden uit diverse kerken samen ervaren hoe breed, diep en hoog de liefde is van God in hun betrokkenheid op de concrete naaste.

Inspirerende voorbeelden

Gevraagd door omwonenden, wat zij meer konden zien van christenen die zondag (met de auto) naar de kerk of aula van een school komen en weer gaan en wat zij voor hun omgeving betekenden, besloot een kerkenraad in een wijk van Rotterdam, door de weeks ’s middags open te zijn voor de buurt, d.m.v. naschoolse opvang, waardoor zij in contact kwam met hun ouders en hun problemen. Al gauw werden en cursussen aangeboden op gebied van opvoeding, huwelijk en geloof. Daardoor ontstond iets wat sterk lijkt op het idee van een brede school en kreeg de burgerlijke overheid in de gaten, dat zij wel de mensen konden bereiken, waar zij zelf geen contact of vat op kregen, waardoor zij d.m.v. subsidie een aantal mensen kon ‘vrijstellen’.

Een ander voorbeeld is een gemeentepredikant in Utrecht, die gevraagd werd zitting te nemen in de Raad namens een christelijke partij. De ervaringen die hij daar opdeed – niet alleen in de Raad en de fractie – maar vooral ook bij allerlei voorlichting en wijkbijeenkomsten, maakte dat hij wel wenste deze ervaring gehad te hebben voordat hij predikant werd: hij fietste met zoveel ander ogen (en gebeden) door de stad.

Wij willen een informeel platform zijn, een netwerk van de ‘werkers in de wijngaard’, waar we elkaar breed informeren, inspireren en bevragen bij nieuwe initiatieven van onderop of verzoeken vanuit de gemeente ( B&W) of WMO platform, werkgroep Mentaal vitaal etc., een platform van mensen met hun voelhoorns en vertakkingen naar de paden en organen in de eigen gemeente zodat snel door- en teruggekoppeld kan worden.

We zien ons initiatief als een welkome aanvulling op de formele organen: hoe kunnen we sneller inspelen op nieuwe situaties waar we elkaar nodig hebben en de burgers van Houten weten dat de kerkelijke gemeenten in Houten present zijn.

Het begint er eenvoudig mee, dat wij elkaar opzoeken, onze best practices en noden delen, elkaar leren kennen en zo inspireren om te wandelen in de werken die onze Heer en Heiland Jezus Christus voorbereid.

Initiatiefnemers ‘platform van “Voedselbank tot Voorbede” in Houten’ zijn:

  • Bert Godschalk (PGH)
  • Eric Kramer (PGH)
  • Wyzte Bijleveld (NGK)
  • Peter van Delft ( RK)
  • Arie Joosse (GV)
  • Bob van Dijk (EGH)
  • Eric Kuisch (EGH)
  • Henk van den Assem (EGH)